آموزش پرستاری


                            
آموزش پرستاری بیمارستان شهید بهشتی

 

سوپروایزر آموزشی:خانم منیره چاروسایی

رابط آموزشی:خانم رقیه رهنما زاده

برنامه سالانه دوره های آموزشی بیمارستان شهید بهشتی

 

 

 

دوره

ساعت

مدرس

تاریخ

محل برگزاری

اصول گزارش نویسی

6

مهرنوش عیدیوندی

93/2

بیمارستان شهید بهشتی

آگاهی از کار دستگاه ونتیلاتور و تنظیمات ابتدایی

6

سید احمد موسوی خراسانی

93/3/19

بیمارستان شهید بهشتی

اشتباهات دارویی

8

دکتر مهرنوش عصاره

93/3/10

بیمارستان شهید بهشتی

رعایت حقوق بیمار

12

یاسمن فیروزی

93/4/4،5

بیمارستان شهید بهشتی

گندزدایی ویژه خدمات

6

سارا آذرکیا

93/6/30

بیمارستان شهید بهشتی

داروهای رایج بیمارستانی

8

دکتر مهرنوش عصاره

93/5/26

دانشکده آبادان

مهارتهای رفتاری در محیطهای پرتنش

8

یاسمن فیروزی

93/6/6

بیمارستان شهید بهشتی

حفاظت در برابر اشعه در بخشهای مختلف بیمارستان

8

مسعود حیدری کاهکش

93/6/10

دانشکده آبادان

ترالی اورژانس

6

سرور دارخوین

93/7/17

بیمارستان شهید بهشتی

تفسیر ABG

6

فاطمه بدویی

93/7/30

بیمارستان شهید بهشتی

کفایت دیالیز

6

مهین گله

93/7/27

بیمارستان شهید بهشتی

تغذیه درمانی در بیماران دیالیزی

6

سیمین سالخورده

93/8/5

بیمارستان شهید بهشتی

تفسیر اجمالی آزمایشات

12

ایمان نعامی پوران

93/9/13،14

بیمارستان شهید بهشتی

داروهای قلبی عروقی

8

دکتر مهرنوش عصاره

93/8/28

دانشکده آبادان

CPR نوزادان

6

سید احمد موسوی خراسانی

93/8/29

بیمارستان شهید بهشتی

انواع صافی و نحوه انتخاب صافی

6

مهین گله

93/7/22

بیمارستان شهید بهشتی

انواع دستیابی عروق و مراقبتهی آن

6

مهین گله

93/9/18

بیمارستان شهید بهشتی

آنمی در بیماران دیالیز

6

دکتر عباسعلی شعیانی

93/9/25

بیمارستان شهید بهشتی

اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک

6

مهین گله

93/10/16

بیمارستان شهید بهشتی

مکانیسم همودیالیز

6

مهین گله

93/11/7

بیمارستان شهید بهشتی

مراقبتهای پرستاری حین دیالیز

6

لیلا جابرهاشمی

93/11/15

بیمارستان شهید بهشتی

اختلال کلسیم ،فسفر

6

دکتر عباسعلی شعیانی

93/11

بیمارستان شهید بهشتی

MI

6

دکتر صالحی

93/10/5

دانشکده آبادان

تزریق استرپتوکیناز

6

دکتر صالحی

93/10/26

دانشکده آبادان

آتش نشانی

6

مرکز آتش نشانی

93/10/13

بیمارستان شهید بهشتی

داروهای بیماریهای دستگاه گوارش

6

دکتر مهرنوش عصاره

93/11

دانشکده آبادان

آشنایی با اصول عملکرد و نگهداری تجهیزات عمومی بیمارستانها

6

خانم علی پور

93/11

بیمارستان شهید بهشتی

احیای قلبی ریوی پایه

6

سید احمد موسوی خراسانی

93/11

بیمارستان شهید بهشتی

اورژانسهای سوختگیها

6

جمیله آلبوغبیش

93/10/10

بیمارستان شهید بهشتی

محاسبات دارویی

6

خانم دهداری

93/10

بیمارستان شهید بهشتی

 

دوره

ساعت

مدرس

تاریخ

محل برگزاری

اصول گزارش نویسی3

6

خانم عیدیوندی

94/6/1

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

آگاهی از کار دستگاه ونتیلاتور و تنظیمات ابتدایی

6

دکتر احساسات

94/6/11

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

آموزش دی سی شوک و پالس اکسی متر

8

سید احمد موسوی خراسانی

94/8/20

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

رعایت حقوق بیمار

12

خانم محمدی

94/5/28

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

کنترل عفونت

6

خانم اسماعیل زاده

94/8/18

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

آنتی کواگولاسیون

8

خانم جابرهاشمی

94/7/16

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

کارگاه شیر مادر

20

دکتر حسینی

94/7/7-5

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

آموزش روش مبتنی بر عملکرد

6

آقای شرفی

94/6/2

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

گزارش نویسی پرستاری

6

خانم عیدیوندی

94/8/19

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

کفایت دیالیز

6

خانم گله

94/7/15

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

مدیریت پسماند

12

خانم آذز کیا

94/6/4

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

عفونت ویروسی

8

دکتر شعبانی

94/7/19

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

CPR نوزادان

6

دکتر حسینی

94/6/9

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

مهارتهای زفتاری

6

خانم محسنی

94/6/15

دانشکده آبادان

اختلال کلسیم و فسفر

6

دکتر عباسعلی شعبانی

94/7/25

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

تفسیر رادیولوژی 2

6

یاسر کیانتپور

94/7/25

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

نگارش نامه های اداری

6

خانم موید

94/6/8

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

احیای بزرگسالان

6

دکتر اکبری

94/3/25-24

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

احیای قلبی ریوی پایه

6

سید احمد موسوی خراسانی

94/7/19

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

هموویژولانس

6

آقای حسینی

94/8/23-24

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

مهارتهای پرستاری در برخورد با بیماران حین انجام دیالیز

 

خانم لیلا جابر هاشمی

4/3/95

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

دوره
ساعت
مدرس
تاریخ
گروه هدف
تریاژ
2
دکتر مفید حسین زاده
95/2/28
پرستار
مهارتهای پرستاری در برخورد با بیماران حین انجام دیالیز
3
لیلا جابرهاشمی
95/3/4
پرستار - بهیار
برنامه عملیاتی
3
مهرنوش سعادتی نیا
95/3/24
مسئولین بخشها - سوپروایزرها
آموزش ونتیلاتور
2
مرضیه دریکوند
95/4/2
پرستار - هوشبری - اتاق عمل - ماما
آموزش دستگاه دی سی شوک
2
مرضیه دریکوند
95/4/9
پرستار -هوشبری - اتاق عمل - ماما
تب کریمه کنگو
2
هدی مغامسی
95/4/19
کلیه پرسنل
آموزش نحوه استفاده از کامپیوتر و سامانه ها
2
یعقوب محمدی یار
95/4/16
کلیه پرسنل
شاخص های کنترل عفونت
3
مریم اسماعیل زاده
95/5/2
پرستار - سوپروایزر - سرپرستار
گزارش نویسی
3
رویا اسدی
95/5/3
پرستار - بهیار- هوشبری - اتاق عمل
عوارض ناخواسته داروئی
3
مهرنوش عصاره
95/4/24
پرستاران - بهیار - اتاق عمل - هوشبری - ماما
چگونگی مصرف داروهای ضد انعقاد در حین دیالیز
3
دکتر عباسعلی شعبانی
95/5/27
پرستار - بهیار - کمک بهیار
احیا نوزادان
4
دکتر آرمین خالق جو
   95/6/14      
پرستاران - بهیار - اتاق عمل - هوشبری - ماما
رژیم درمانی در مدیریت وزن افراد
4
ارسلان جهانی
95/7/10
کلیه پرسنل
ارگونومی
4
حسن موسوی
95/7/24
کلیه پرسنل
خطای آزمایشگاهی
2
ایمان نعامی پوران
95/820
پرستاران - بهیار - اتاق عمل - هوشبری - ماما
ایمنی بیمار
4
عباس حسینی
95/8/23
کلیه پرسنل درمانی
هموویژلانس
4
عباس حسینی
95/916
پرستاران - بهیار - اتاق عمل - هوشبری - ماما -آزمایشگاه 
توریسم درمانی
4
جمشید بهمئی
95/9/22
کلیه پرسنل
مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی
4
عباس حسینی
95/9/27
پرستاران - بهیار - اتاق عمل - هوشبری - ماما
مدیریت بحران
6
وجیهه وطن خواه
95/10/1
مسئولین بخشها - سوپروایزر
احیا نوزادان
3
دکتر آرمین خالق جو
   95/10/8      
پرستاران - بهیار - اتاق عمل - هوشبری - ماما
کارگاه شیر مادر
4
دکتر آرمین خالق جو
95/10/13
پرستار _ ماما
کارگاه شیر مادر
4
دکتر فاطمه شهسوار
95/10/14
پرستار - ماما
بیمار در حال احتضار
4
زینب محمدی
95/10/18
کلیه پرسنل درمانی
استراتژیک
6
نیما ایواز
95/10/26
مسولین بخشها - سوپروایزر
احیای بزرگسالان
4
دکتر مفید حسین زاده
95/10/29
پرستاران - بهیار - اتاق عمل - هوشبری - ماما
اطفا حریق
3
حسین موسوی
95/11/2
کلیه پرسنل
مدیریت منابع انسانی
4
نیما ایواز
95/11/2
مسئولین بخشها - سوپروایزرها
کنترل استرس شغلی
3
دکتر قربانی
95/11/6
کلیه پرسنل
تعداد بازديد اين صفحه: 5322
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19079127 تعداد بازديد زيرپورتال: 401998 اين زيرپورتال امروز: 315 سایت در امروز: 9140 اين صفحه امروز: 2