مدیریت بیمارستان شهید بهشتی
 
مدیر داخلی:آقای نیما ایواز
مدرک تحصیلی:کارشناس رادیولوژی


شرح وظایف مدیر داخلی بیمارستان شهید بهشتی
 
- مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان 

- اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان 

- هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان 

-هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی 

- شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره .

-تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن 

-کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان 

- تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان 

-تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد 
– راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان 

- نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنام هها 

- ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی 

- تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان 

-ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان 

- نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی 

- شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه 

-مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان 

- ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش 

- هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه 

-هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی ورفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه 

-نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان 

- پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر 

- پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع 

- پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت امر 

- نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت امر 

-نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی 

- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها 

- سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت 
سرپرستی 

- صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه 

-نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه 

- شرکت در سمینارها، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق 

- مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت
 و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها 

- جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات
 مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق 

- مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه
 و تنظیم طرحهای مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل 

-برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها
 در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران 

- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
 
تعداد بازديد اين صفحه: 4032
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19080483 تعداد بازديد زيرپورتال: 402082 اين زيرپورتال امروز: 332 سایت در امروز: 10496 اين صفحه امروز: 1