مسئول واحد: خانم سهیلا سلیمی 
شرح وظایف 
1-مطالعه دقیق پرونده پزشکی بیماران بستری و اورژانس جهت تعیین تشخیص اصلی و نوع اقدام
2- کدگذاری صحیح تشخیصهای بیماریها با استفاده از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (
ICD-10) و رعایت قوانین ذیربط
3- کدگذاری صحیح اقدامات درمانی و جراحی با استفاده از جلد سوم کتاب طبقه بندی بیماریها در آمریکا (
ICD-9-CM) و رعایت قوانین ذیربط
4- کدگذاری صحیح علل خارجی حوادث از جمله تصادفیها با استفاده از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (
ICD-10) و رعایت قوانین ذیربط
5- کدگذاری صحیح علت اصلی و علل زمینه ای فوت با استفاده از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (
ICD-10) و رعایت قوانین ذیربط
6-  تهیه و جمع آوری آمار پزشکان (عمومی – متخصص – دندانپزشک و...)
7-تهیه وجمعآوری آمارمراکزدرمانی (بیمارستان – درمانگاه – کلینیک و..)
8-تهیه و جمعآوری آمار مراکز پاراکلینیک ( آزمایشگاه – رادیولوژی – داروخانه – فیزیوتراپیبینائی سنجی و ... )
9-تهیه و جمع آوری آمارفعالیت بیمارستان ( تخت ثابت – تختفعال – بیمار بستری و مرخص شده و...)
10-تهیه و جمع آوری آمار مراجعین سرپائیبیمارستان به ( پزشک – پیراپزشک و قسمتهای پاراکلینیک اورژانس(
11-تهیه و جمعآوری آمار تعداد بیماریهای نمونه ای و موارد جدید به درمانگاهبیمارستانها
12- تهیه شاخص های درمانی مربوط به مراکز ( بیمارستان – پزشکانپاراکلینیک و ...)
13- بازنگری اطلاعات موجود از طریق آمارگیری سالیانه از مراکزدرمانی خصوصی و دولتی و سایر موسسات
14-  ارزشیابی واحد مدارک پزشکی بیمارستانهایو رفع و پیگیری موارد نقص در واحد مدارک پزشکی
15- ارائه گزارش آمار فعالیتدرمانی به واحدهای مختلف و سایر موسساتدیگر
16. همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
17. دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
18. پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود
.
19- بایگانی پرونده های تعیین تکلیف شده و تکمیل شده از نظر فرایند مدارک پزشکی بصورت سریال در بایگانی پرونده ها
20- جوابدهی به درخواستهای پرونده و جوابدهی به نامه های مراجع قانونی در رابطه با پرونده های بیماران
21- بازیابی پرونده ها
22- مرتب کردن اوراق پرونده ها براساس استاندارد
23- تفکیک و خارج سازی اوراق تکمیل نشده غیر از اوراق اصلی
24- انجام تحلیل کمی پرونده ها و چک نمودن پرونده ها از نظر مهر و امضاداشتن گزارشات و دستورات
25- پیگیری جهت تکمیل پرونده های ناقص توسط پزشکان معالج بیمار
 
شرح وظایف پذیرش بیمارستان
 
1.برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف
2. بررسی مدارک بیماران در زمان پذیرش
3. پذیرش بیماران (بستری ، سرپایی ، اورژانس و درمانگاه )
4. تشکیل پرونده به همراه ثبت دقیق آدرس و مشخصات بیمار از روی مدارک معتبر طبق مقررات
5. تنظیم کارت اندکس الفبایی برحسب نام و نام خانوادگی بیماران به منظور شناسایی آنها بصورت الکترونیکی
6. ثبت مشخصات بیماران در دفتر پذیرش هنگام پذیرش
7. ثبت مشخصات هویتی و آدرس آورنده یا همراه بیمار
9. اخذ رضایت نامه های لازم در پشت برگ پذیرش طبق قوانین و مقررات
10. ثبت اطلاعات بیمار و شماره دهی پرونده از طریق کامپیوتر و ثبت اطلاعات در کامپیوتر
11. ارسال پرونده بیمار به بخش پس از اطمینان از آمادگی پرسنل بخش برای پذیرش بیمار
12. ایجاد ارتباط منطقی با بخش جهت مبادله اطلاعات بیماران
13. اطلاع به مسئولین بیمارستان و نیروی انتظامی در مواردی که طبق قانون مشخص شده است.
19. همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
20. دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
21. پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود
.
تعداد بازديد اين صفحه: 4806
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30938798 تعداد بازديد زيرپورتال: 685851 اين زيرپورتال امروز: 696 سایت در امروز: 25092 اين صفحه امروز: 2