کمیته ها
برگزاری کمیته درامد
  • 1399/12/2 شنبه برگزاری کمیته درامد
    کمیته درآمد بیمارستان شهید بهشتی به منظور بررسی مشکلات واحد درآمد بیمارستان در دفتر ریاست برگزار شد